مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه‌ها نشریه شماره 417
عنوان انگلیسی نشریه: Basic Design for Erosion Control in Streams and Channels Structures No. 417- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/43739
417
1387/05/12
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد