مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Current Transformers 428-1- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/16169
428-1
1387/02/24
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد