فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی- نشریه شماره 299
عنوان انگلیسی نشریه: Detailed Terms of References on Farm Renovention, Mobilization & Reformation of Lands Under Rural Production Cooperatives- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/74784
299
1385/05/04
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد