آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم: مکانیک خاک و پی- نشریه شماره 3-300
عنوان انگلیسی نشریه: Ports and Marine Structures Design Manual Volume 3: Foundation and Soil Mechanics- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/20046
300_3
1385/05/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد