آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور- نشریه شماره 11-300
عنوان انگلیسی نشریه: Ports and Marine Structures Design Manual Volume 11: Ship Repair Structures and Equipment- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/20077
300_11
1385/05/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد