آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی- نشریه شماره 5-300
عنوان انگلیسی نشریه: Ports and Marine Structures Design Manual Volume 5: Breakwaters and Coastal Protection Structures- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/20057
300_5
1385/05/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد