آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر- نشریه شماره 4-300
عنوان انگلیسی نشریه: Ports and Marine Structures Design Manual Volume 4: Fundamental of Port-Planning and Design- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/20054
300_4
1385/05/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد