آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری- نشریه شماره 1-300
عنوان انگلیسی نشریه: Ports and Marine Structures Design Manual Volume 1: Loading and Design Consideration- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/20051
300_1
1385/05/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد