آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم: سکوهای دریایی- نشریه شماره 9-300
عنوان انگلیسی نشریه: Ports and Marine Structures Design Manual Volume 9: Marine Jackes- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/20040
300_9
1385/05/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد