دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل- نشریه شماره 302
عنوان انگلیسی نشریه: Instruction Manual for Studies of Bridge Hydraulics and Scooring- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/69563
302
1384/04/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد