مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for transmission and Subtransmission Networks Power Transformers at HV Substations - بخشنامه گروه سوم به شماره 100/31650
437-1
1387/04/08
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد