آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))- نشریه شماره 250
عنوان انگلیسی نشریه: Supplementary Part to Concrete Code of Iran Prestressed Concrete Members Design and Analyses - بخشنامه گروه اول به شماره 101/62579
250
1382/07/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد