آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")- نشریه شماره 344
عنوان انگلیسی نشریه: The Mass Concrete Code- بخشنامه گروه اول به شماره 100/111495
344
1385/08/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد