نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)
عنوان انگلیسی نشریه: Commonly Use Drawings for Railroad Bridges with Spans up to 10 m (Slab Culverts)- بخشنامه گروه سوم به شماره 94/144993
293-1
1394/07/05
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد