مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks - Intertrip and Interlock Systems at HV Substations- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/110604
424
1387/11/20
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد