دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب (بازنگری اول)
عنوان انگلیسی نشریه: Investigation of Water Resources Projects Economic Investigation (First Revision)- بخشنامه گروه سوم به شماره 20/20564
0258_r1
1391/03/21
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد