مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد یکم: کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه- نشریه شماره 1-346
عنوان انگلیسی نشریه: Design Criteria for on Farm Development in Surface Irrigation Volume1: Generalities- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/74800
346_1
1385/05/04
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد