مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد پنجم: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی- نشریه شماره 5-346
عنوان انگلیسی نشریه: Design Criteria for on Farm Development in Surface Irrigation Volume5: Agricultural Land Consolidation- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/74814
346_5
1385/05/04
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد