گزارش ارزیابی نیازهای بازسازی و بازتوانی پس از بلایای طبیعی (PDNA)- سیل فروردین‌ماه 1398در استان‌های لرستان، خوزستان و گلستان
این گزارش با همکاری سازمان ملل متحد، سازمان مدیریت بحران کشور و ستاد و توابع استانی تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط کشور و همچنین سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های لرستان، خوزستان و گلستان و تمام دفاتر بخشی تخصصی و امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور برای اولین بار تهیه شده است تا به عنوان الگو برای سایر بلایای طبیعی کشور مورد استفاده قرارگیرد. با امید تاب‌آوری روزافزاون برای جامعه و زیرساخت‌های کشور
798
1398/11/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد