مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد دوم (ویرایش دوم)
عنوان انگلیسی نشریه: General SpecificationMechanical Building Systems3- Plumbing- بخشنامه گروه اول به شماره 100/23705
128_2
1388/03/12
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد