مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد اول (ویرایش سوم)
عنوان انگلیسی نشریه: General Specification Mechanical Building Systems 2- Heating, Ventilating and Air Conditioning - بخشنامه گروه اول به شماره 100/23701
128_1
1388/03/12
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد