راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
عنوان انگلیسی نشریه: A Guideline for Operation and Maintenance of Hydroelectric Power Plant- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/12392
526
1389/02/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد