مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Grounding System Of Transmission Lines - بخشنامه ندارد
409
1387/02/24
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد