راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 368
عنوان انگلیسی نشریه: Guidelines on Design and Selection of Materials for Subsurface Drainage- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/169178
368
1386/01/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد