دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری (تجدید نظر اول)
عنوان انگلیسی نشریه: General Guideline for Enviromental Impact Assessment for Development Plans Publication- بخشنامه گروه سوم به شماره 20/5708
254-1
1391/01/29
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد