راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی- نشریه شماره 4-254
عنوان انگلیسی نشریه: Refineries & Oil Terminals Environmental Impact Assessment (Guideline)- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/166809
4-254
1383/09/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد