راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
عنوان انگلیسی نشریه: Guidelines for Safety Assessment and Emergency Action Plan for Dams and Appurtenant Structures- بخشنامه گروه سوم به شماره 92/62248
644
1392/07/16
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد