دستورالعمل آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف (کاربرد، روش، تفسیر)
(Plate Loading Test of Soil and Weak Rock (Application, Method and Interpretation
0736
1396/10/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد