دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
عنوان انگلیسی نشریه: Manual of CCTV operations in sewer networks- بخشنامه گروه سوم به شماره 94/54485
677
1394/04/09
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد