مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متر
تذکر مهم: بموجب نشریه 1-292 موضوع "نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر" مورخ 1394/06/16 نقشه های شماره «د-1» تا «د-38» این نشریه فاقد اعتبار است.
83
1362/08/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد