راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP- نشریه شماره 345
عنوان انگلیسی نشریه: The Guideline for Design Specification of Strenthening RC Buildings Using Fiber Reinforced Polymers (FRP)- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/77739
345
1385/08/09
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد