مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Substation Location- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/5311
430
1387/01/27
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد