راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Dams Reservoirs Sedimentation and Desiltation Studies- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/47490
589
1391/06/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد