دستورالعمل بازرسی و تعمیر سیستمهای نگهداری در حفریات معدنی
Instruction for Inspection and Repairment of Support System in Mine Excavations-گروه 3-شماره بخشنامه:96/1639355
726
1396/10/26
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد