ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خرجینی- نشریه شماره 324
عنوان انگلیسی نشریه: Design Criteria for Khorjini Beam-to-Column Connections- بخشنامه گروه اول به شماره 100/63986
324
1385/07/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد