آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌ها (تجدید نظر اول)
از تاریخ 01‏/04‏/1398رعایت کامل مفاد این ضابطه الزامی است و ضابطه شماره 5454‏/54‏-6509‏/102 مورخ 15‏/10‏/1378 فاقد اعتبار خواهد بود.
197
1397/11/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد