مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Structural Loading in High Voltage Substations- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/91879
457
1387/10/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد