راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش های دستی یا خودکار
عنوان انگلیسی نشریه: Guidelines for Automatic and Manual Ore Sorting- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/82118
554
1391/10/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد