راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها
عنوان انگلیسی نشریه: A Guideline for Design & Operation of Dam,s Bottom Outlets- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/119268
521
1388/12/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد