دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی- اکتشافی بزرگ مقیاس (مقیاس های 1:25,000 و 1:20,000) و رقومی کردن آن ها
عنوان انگلیسی نشریه: Instructions for Compiling and Digitizing Large Scale Geological- Exploration Maps (1:25,000/ 1:20,000 Scales)- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/39241
532
1390/05/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد