دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری متداول موجود
-Instructions for Seismic Evaluation and Rehabilitation of Conventional Existing Masonry Buildingsشماره بخشنامه:96/1218995 - گروه 3
0740
1396/03/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد