مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارس(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Earthing System in High Voltage Substations- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/102734- جلد اول
459-1
1387/11/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد