شرح کلی خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی طرح‌های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)
این ضابطه با عنوان « شرح کلی خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی طرح‌های آبیاری و زهکشی » ابتدا به لزوم به‌هنگام نمودن مطالعات مرحله توجیهی و طراحی پایه حسب مورد و ضرورت پرداخته شده است سپس مطالعات تکمیلی مورد نیاز و نحوه‌ی اثربخشی نتایج آن در مبانی طراحی نهایی اجزای هیدرولیکی و سازه‌ای سامانه آبیاری و زهکشی، نحوه‌ی تهیه نقشه‌های اجرایی و اسناد مناقصه و دستورالعمل‌های مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری بیان شده است. بخشنامه 99/45456
815
1399/02/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد