مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف- نشریه شماره 374
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Aerial & Underground Distribution Network (MV/LV) NO: 374- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/34740
374
1386/03/12
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد