معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی
عنوان انگلیسی نشریه: Criteria for Geotechnical Investigations of Irrigation & Drainage Systems- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/37484
493
1388/04/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد