مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه فارسی
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks - Transmission Line Surveying- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/110605
444
1387/11/20
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد