راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی سطحی
شماره بخشنامه:96/1753744-Guidelines for Performance Assessment of Irrigation and Drainage Systems
753
1396/12/21
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد