دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی- نشریه شماره 379
عنوان انگلیسی نشریه: Instruction for Mineral Reserves Classification- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/28877
379
1387/03/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد