راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Application of Geospatial Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) in Extraction of Effective Parameters for Hydrological Basin Studies- بخشنامه ندارد.
646
1392/07/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد