راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهری
Guidelines for Instrumentation and Monitoring of Mechanized Urban Tunneling
695
1394/12/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد